Relacja z wizyty studyjnej do woj. kujawsko-pomorskiego w dniach 10-13.05.2022 r.

W dniach 10-13.05.2022 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W wyjeździe udział wzięło 26 osób – pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, centrum integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, urzędu miejskiego oraz ROPS. Wizyta studyjna miała na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami wizytowanych miejsc w województwie kujawsko-pomorskim. W sumie podczas wizyty odwiedzono siedem kujawsko-pomorskich podmiotów ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia wizyty studyjnej odbyło się spotkanie w Fundacji „Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych” i Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie. Fundacja została powołana w 1991 r. Jej misją od początku były działania sprzyjające poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do reintegracji zawodowej. Początkowo fundacja robiła to w formie rozdysponowania pozyskiwanych darowizn, odzieży i innych dóbr codziennego użytku oraz żywności. W 1994 r. utworzony został WTZ, którego założycielem były trzy podmioty prawne: Gmina Łasin i Gmina Gruta oraz Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”. Pomysłodawcą założenia Spółdzielni Socjalnej w Łasinie był Prezes tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy którego udziale powstała „Perspektywa”.

Drugiego dnia wizyty studyjnej odwiedzono Fundację Studio M6 w Toruniu, która powstała w 2017 r. z potrzeby kilku osób do ratowania perły architektonicznej Torunia tj. kompleksu pięciu średniowiecznych kamienic, przy ulicy Mostowej 6. W pierwszym roku działalności Fundacji, przy wsparciu finansowym Toruńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej powołano Przedsiębiorstwo Społeczne i stworzono pięć miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym powstał PERS – Przestrzeń Elementów Rzeczywistości Społecznej – kawiarnia społeczna. Jako przedsiębiorstwo społeczne, zysk wypracowany z działalności, Fundacja przeznacza na inwestycje w przestrzenne oraz potencjał ludzki. Dzięki takiemu podejściu, Fundacja otrzymała w 2020 r. Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach Sukces Rynkowy oraz Najlepszy Pracodawca.

Kolejnym odwiedzanym podmiotem była Fundacja „Wolna Wisła”, funkcjonująca od 2018 r. Podmiot tworzy grupa pasjonatów, która chce pokazać innym piękno Wisły z pokładu tradycyjnej płaskodennej łodzi zapewniającej niecodzienne przeżycia. Posiada w swojej ofercie m.in.: rejsy wokół Torunia i okolic, regionalne rejsy po szlakach rzecznych Kujaw i Pomorza, szkółkę żeglarstwa tradycyjnego. Celem Fundacji jest przywracanie na rynek pracy osób wykluczonych społecznie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Drugi dzień wizyty studyjnej zakończono wizytą w „Nebride Ceramic Studio” prowadzonym przez Fundację Emaus, która powstała w 2020 r., z chęci niesienia pomocy i dobra tym, którzy poszukują w sobie duszy artysty i pragną poszerzać swoje horyzonty w tym kierunku. Podmiot wspiera i realizuje twórcze marzenia najmłodszych i dorastających pasjonatów każdego rodzaju sztuki. Fundacja Emaus została także powołana, aby stworzyć przestrzeń do działania i tworzenia dla osób starszych i wykluczonych. Jej ideą jest budowanie trwałych relacji międzypokoleniowych, wymiana wielu pozytywnych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych społeczności w każdym wieku. Misja Fundacji to: „żyć i tworzyć jak E M A U S”, czyli Empatycznie, Między pokoleniami, Artystycznie, Uczynnie, Społecznie.

Trzeciego dnia uczestnicy wizyty zwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, który rozpoczął swoją działalność w 2008 r. Obecnie jednostka reintegracyjna zatrudnia 65 osób – 47 osób z niepełnosprawnościami oraz 18 pracowników. Swoją działalność wytwórczo-usługową opiera na 5 działach: wyrobów z papieru i tektury, stolarskim, rękodzielniczym, usługowo-wytwórczym w zakresie wielobranżowym oraz usług gastronomicznych i hotelarskich. ZAZ stara się dla każdego pracownika z niepełnosprawnościami znaleźć zajęcie odpowiadające jego umiejętnościom oraz indywidualnym predyspozycjom. ZAZ w Drzonowie udowadnia, że osoby z niepełnosprawnościami chcą i potrafią partycypować w życiu społecznym i gospodarczym, nie tylko gminy i powiatu, ale także województwa.

Następnie udano się do Chełmna do Ośrodka Wypoczynkowo-Turystycznego „Nad Jeziorem” położonego nad pięknym Jeziorem Starogrodzkim. Prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie Ośrodek kontynuuje tradycje Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie. „Nad Jeziorem” organizuje szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne, kolonie, zielone szkoły, biwaki, obozy sportowe.

Dzień zakończono wizytą w gospodarstwie opiekuńczym prowadzonym przez Fundację „Toskania Kociewska”. Oferta Fundacji jest szeroka i ułożona w oparciu o czynne ekoagroturystyczne gospodarstwo ze zwierzętami. Wszystkie proponowane aktywności mają wpływ na polepszenie interakcji społecznych i zwiększenie otwartości na siebie i innych, a także na poprawę aktywności fizycznej. Wszystkie osoby są zapraszane do czynnego uczestnictwa w codziennych obowiązkach w gospodarstwie, aby zapewnić im poprawę samopoczucia, będąc współodpowiedzialnymi za zdrowie i higienę zwierząt, działając na rzecz lokalnego społeczeństwa i próbując stworzyć zdrowe, radosne relacje w byciu razem.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej odwiedzono Wielobranżową Spółdzielnie Socjalną TEODORYK, działającą na terenie Górzna – jednego z najmniejszych miast w Polsce. Jest to miejscowość turystyczna, dlatego też rozwój spółdzielni oparto na tej branży. W 2014 r. pozyskano środki na budowę Parku Linowego, który stał się największą atrakcją turystyczną okolic Górzna. Od 2016 r. spółdzielnia prowadzi „Wioskę mydlarską”.

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników.