Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju – 30.08 – 02.09.2022 r.

W dniach 30 sierpnia – 2 września 2022 r. w miejscowości Susiec w województwie lubelskim, odbyło się trzecie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Województwa reprezentowały ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. Głównym celem Forum było budowanie spójnej i trwałej sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej na wschodzie Polski. Wydarzenie służyło odpowiedzi na pytania: jak angażować, wyzwalać energię społeczną, kreować i rozwijać współpracę lokalną; co sprawia, że na danym terenie w danej społeczności mieszkańcy, władze lokalne, przedsiębiorcy potrafią współpracować, zidentyfikować zasoby i potencjał obszaru ekonomii. Trzydniowe spotkanie było bogate w warsztaty, prelekcje i dyskusje w obszarze ekonomii społecznej.