Zaproszenie na XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej – 28 maja 2023 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, współorganizowane z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, które odbędą się w dniu 28 maja 2023 r. w godz. 11:00-17:00 na terenie Muzeum Wsi (Leśna 7, 16-010 Wasilków), podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”.

Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja z mieszkańcami województwa podlaskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług.

Niecodzienny charakter wydarzenia podkreślą wyjątkowi wystawcy – przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe itp. Wszystkie podmioty działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy oraz działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Dochód ze sprzedaży w trakcie trwania Targów przeznaczony będzie na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Festyn etnograficzny „Zielone Świątki w Skansenie” Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej organizowany jest rokrocznie w dniu, w którym wypada ruchome święto Zesłania Ducha Świętego. Podczas wydarzenia odbędzie się Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, jarmark, warsztaty edukacyjne dla najmłodszych.

XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Plakat promujący 12 targi Podlaskiej Ekonomii Społecznej