Relacja z XII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej

W dniu 28 maja 2023 r na terenie Muzeum Wsi, podczas wydarzenia „Zielone Świątki w Skansenie”, odbyły się XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Targi odbyły się w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości oraz zespołów ludowych biorących udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego przez Panią Bogusławę Szczerbińską – II wicewojewodę podlaskiego oraz Panią Bożenę Tomaszewską – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przybliżyła mieszkańcom województwa podlaskiego ideę ekonomii społecznej.

Podczas Targów zaprezentowało się 12 podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa, tworzących nowe miejscy pracy oraz działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się z działalnością oraz historią, biorących udział w Targach podmiotów ekonomii społecznej.

Oprócz prezentacji oferty usług i towarów podmiotów ekonomii społecznej, w trakcie wydarzenia miały miejsce dodatkowe atrakcje, takie jak gry i zabawy dla dzieci, jak również dla dorosłych oraz warsztaty edukacyjne, pokazy rękodzieła.

XII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa podlaskiego.