Zaproszenie na dwudniową wizytę studyjną dla Podlaskich Sieci Współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskich Sieci Współpracy, w tym: Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego do udziału w bezpłatnej dwudniowej wizycie studyjnej na terenie woj. podlaskiego w granicach subregionu suwalskiego.

Wizyta Studyjna w Województwie Podlaskim w Granicach Subregionu Suwalskiego dla Podlaskich Sieci Współpracy.

Trasa: Białystok – Suwałki – Białystok

Termin: 13-14 lipca 2023 r.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, WTZ, ZAZ, CIS, KIS, spółdzielni socjalnych, itp.). Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Wizyta ma przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej z wizytowanych miejsc subregionu suwalskiego.

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 6 lipca 2023 r.

Szczegółowy harmonogram przekażemy Państwu przed wizytą studyjną. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Anna Marczuk, tel. 85 744 72 75.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania: