Relacja z wizyty studyjnej w subregionie suwalskim w dniach 13-14.07.2023 r.

W dniach 13-14.07.2023 r. odbyła się wizyta studyjna dla Podlaskich Sieci Współpracy na terenie woj. podlaskiego w granicach subregionu suwalskiego, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W wizycie wzięło udział 17 osób – pracownicy ROPS w Białymstoku oraz przedstawiciele OWES z subregionu suwalskiego, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeń, Fundacji. Wizyta studyjna miała na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami wizytowanych miejsc w subregionie suwalskim. Łącznie podczas wizyty odwiedzono pięć podmiotów ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia wizyty studyjnej odbyło się spotkanie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Filipowie, powstałym z inicjatywy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w 2013 r. Celem WTZ jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Obecnie działa w niej 5 pracowni: gospodarstwa domowego, multimedialno-poligraficzna, ogrodnicza, plastyczna, rękodzieła artystycznego.

Kolejnym odwiedzonym podmiotem była Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA, która jest organem prowadzącym Żłobek i Przedszkole „Jedyneczka” w Suwałkach. Podmiot został założony w 2013 roku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”. Głównym przedmiotem działalności spółdzielni od początku była opieka nad dziećmi najmłodszymi w wieku do lat trzech. W styczniu 2014 roku Spółdzielnia otworzyła Żłobek Niepubliczny „Jedyneczka” w Suwałkach przy ul. Zastawie 38, który na początku oferował 15 miejsc opieki nad dziećmi. Obecnie Żłobek Niepubliczny „Jedyneczka” posiada 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Natomiast w okresie 01.06.2021r. do 30.09.2022r. Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA realizowała Projekt „PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA – utworzenie 25 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców Suwałk”, w ramach którego utworzono Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Suwałkach przy ul. Wesołej 2.

Dzień zakończono spotkaniem w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku. Podmiot został utworzony w celu podniesienia poziomu kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, które zostały zatrudnione w Zakładzie, a także w celu zwiększenia szans na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych podwyższających kompetencje, zwiększenia motywacji do podejmowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwiększenia szans na realną integrację zawodową i społeczną oraz podniesienia sprawności fizycznej poprzez realizację rehabilitacji leczniczej. Aktywizacja społeczna i zawodowa jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji prowadzonej przez ZAZ i polega na świadczeniu osobom z niepełnosprawnościami takich usług jak: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i zatrudnienie – w celu umożliwienia uzyskania odpowiedniej pracy i jej utrzymania, a przez to integrację lub reintegrację w życie społeczne. ZAZ SOWA realizuje trzy formy rehabilitacji: zawodową, społeczną i leczniczą.

Drugiego dnia wizyty studyjnej odwiedzono Bractwo Bartne, które działa na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013 r. jako grupa nieformalna, natomiast od 24 lipca 2015 r. jako fundacja, skupiając kilkanaście osób zaangażowanych w przywracanie bartnictwa w północno-wschodniej Polsce. Swoje działania prowadzi niezależnie od projektów Lasów Państwowych, choć w pełnym porozumieniu z poszczególnymi Nadleśnictwami i innymi instytucjami, na których terenie zakłada barcie i kłody bartne. Fundacja prowadzi działania na rzecz leśnych ekosystemów, kultywuje tradycję poszanowania przyrody i życia w zgodzie z naturą oraz pamięć i przybliżanie historii przodków. Podmiot wspomaga zakładanie nowych barci nie tylko w regionie, ale również i całej Polsce, na Łotwie oraz Białorusi. Podmiot prowadzi także działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadzi także działalność edukacyjną, naukową oraz wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja swoje cele realizuje poprzez organizację szkoleń, warsztatów i lekcji, wymianę doświadczeń i współpracę z osobami zaangażowanymi w bartnictwo w innych częściach kraju oraz poza jego granicami.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Kuriance, gdzie w starym budynku szkoły mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Integracji Społecznej. Uczestnicy mieli możliwość rozmowy z Panem Krzysztofem Anuszkiewiczem – Prezesem Zarządu PS „Macierzanka” Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Dyrektorem CIS w Augustowie. Przedsiębiorstwo powstało w 20218 roku. W ramach działalności prowadzi punk gastronomiczny, który zajmuje się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Bartnikach. Podmiot współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, którego celem jest inspirowanie współpracy i działanie na rzecz rozwoju lokalnego, promocja wartości rodziny, przedsiębiorczości w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z pozytywnymi opiniami uczestników.