Zaproszenie na V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają Państwa do udziału w V Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 5 czerwca 2016 r. w godzinach 12.00-20.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) i skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej. Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania swojej działalności. Zgłoszenie do udziału w Targach prosimy przesyłać do dnia 6 maja 2016 r. na załączonym formularzu na adres email: rops@rops-bialystok.pl

Celem tegorocznych Targów jest integracja przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z mieszkańcami naszego województwa. Jako organizatorzy staramy się o duże namioty, w których zmieści się wspólnie kilka organizacji. Umożliwi to bliższe poznanie, jak również stworzenie platformy do wspólnych działań.

Na środku placu zorganizowana będzie kolorowa, pełna niespodzianek – WYSPA. To specjalnie wyodrębnione miejsce, w którym będą prowadzone wywiady live z organizacjami. Przedstawiciele PES opowiedzą o swoich działaniach lub zaprezentują swój dorobek w innej formie. Wokół Wyspy zorganizowanych zostanie kilka stref tematycznych:

 • zabawy,
 • doświadczalna,
 • rękodzielnicza,
 • wystawowa,
 • informacyjna,
 • różnych smaków.

Na etapie zgłoszeń macie Państwo możliwość zgłaszania swoich pomysłów – program prezentacji w strefach jest otwarty. Zapewniamy także wszelkiego rodzaju atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, w tym: wspólne układanie KILOMETRÓW DOBRA, tworzenie SZALIKA WSPÓŁPRACY i patchworku KOLOROWA RÓŻNORODNOŚĆ. Tematem przewodnim Targów ma być aktywizacja i nauka poprzez zabawę, aby ekonomię społeczną poznać w działaniu, w formach warsztatowych i szerokim gronie. Atrakcją wieczoru będzie koncert z gwiazdą!

V Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Miejsce na stoisko podmiotom prezentującym się podczas Targów udostępniane jest bezpłatnie.
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ilość przewidzianych miejsc na Placu organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru organizacji korzystających ze stoiska.
 • Podczas wyboru organizacji prezentujących się na stoiskach brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń a także jakość programu.
 • Miejsce prezentowania się poszczególnych organizacji na Placu zostanie przydzielone przez organizatora.
 • Namioty, które będą przez Państwa wykorzystywane nie mogą być mocowane do podłoża (granitowe płyty).

Uczestnicy Targów zobowiązani są do zachowania czystości wokół swojego stoiska.

Karta zgłoszeniowa do pobrania