Raport badawczy pn. Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego

Oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki badania pt. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez Konsorcjum firm AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Zostało ono wykonane w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.
W ramach badania określono skalę stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego oraz stopień zainteresowania przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego ubieganiem się o zamówienia publiczne. Podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyn dlaczego do współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii społecznej na polu realizacji zamówień publicznych dochodzi w obecnym momencie w województwie podlaskim sporadycznie.
Osoby zainteresowane zgłębieniem wiedzy w przedmiotowymi temacie zapraszamy do lektury raportu.

Materiały do pobrania: