“Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęto dokument „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej. W związku ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej należało zaktualizować diagnozę obszaru ekonomii społecznej oraz zweryfikować cele i kierunki podejmowanych interwencji. Aktualizacja w głównej mierze miała na celu dostosowanie zapisów WPRES do głównych dokumentów strategicznych i programowych kraju (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku) oraz regionu, wyznaczających zakres i ramy funkcjonowania ekonomii społecznej w przyszłych latach. Dokument diagnozuje także kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. Ponadto wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną.

Załącznik
DOKUMENT WPRES