Zaproszenie do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. kujawsko-pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, ich kadry zarządzającej, pracowników oraz członków, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, sfery nauki i biznesu, mediów lokalnych i regionalnych z terenu województwa podlaskiego, do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się w dniach 10-13 maja 2022 r. Szczegółowe informacje w załącznikach.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 28 lutego 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Zaproszenie (plik dostępny cyfrowo)

Karta zgłoszeniowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszeniowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik dostępny cyfrowo)