Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

ABC Ekonomii Społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Centrum integracji społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
CIS może zostać utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź organizację pozarządową.
W pierwszym przypadku działa w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, w drugim zaś w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjne i finansowo.
Status centrum nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku.

Centrum integracji społecznej stanowi podmiot realizujący reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, uchodźców czy osób opuszczających zakłady karne, przy czym grupa ta nie jest ściśle określona w przepisach.

Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana jest poprzez:
– Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
– Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
– Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
– Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, nie stanowi ona jednak działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Uczestnicy centrum realizują w ramach zajęć indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz pobierają świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Finansowanie działalności CIS:
– dotacje pochodzące z dochodów własnych gminy,
– dochody uzyskiwane z działalności wytwórczej, handlowej bądź usługowej CIS,
– środki Unii Europejskiej
– w przypadku organizacji pozarządowej także zbiórki, darowizny oraz inne źródła.

Marszałek województwa na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dotacja na pierwsze wyposażenie może być przeznaczona na:
1) przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną;
2) wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 ustawy;
3) zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017