Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

ABC Ekonomii Społecznej

Etapy tworzenia stowarzyszenia:
1) Zebranie minimum 15 osób, chcących utworzyć stowarzyszenie
2) Opracowanie i przygotowanie projektu statutu
3) Opracowanie następujących dokumentów: listy członków założycieli, tekstów uchwał: o powołana stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze Komitetu Założycielskiego, o wyborze Zarządu i organu kontroli wewnętrznej, niezbędnych do przeprowadzenia zebrania założycielskiego.
4) Zwołanie zebrania założycielskiego – na zebraniu zostaje podjęta oficjalna decyzja o powołaniu do życia stowarzyszenia,
5) Złożenie przez Komitet Założycielski wniosku o rejestrację do sądu rejestrowego,
6) Rejestracja stowarzyszenia przez sąd rejestrowy.
Stowarzyszenie, które zarejestrowało się wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a chciałoby podjąć działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców.

Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją

Stowarzyszenie rejestrowe

Fundacja

Założyciele i członkowie

Minimum 15 osób – założycieli (osoby fizyczne) Fundator/założyciel – jeden lub wielu (osoby prawne lub fizyczne)
– Obywatele polscy, cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach;
– osoby mające pełną zdolność do pełnienia czynności prawnych;
– osoby prawne jako członkowie wspierający
– nie ma znaczenia obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania,
– brak pojęcia członkostwa

Cele i formy działania

– wspieranie własnych członków;
– cele hobbystyczne (głównym celem działania jest rozwój zainteresowań i wspieranie członków stowarzyszenia);
– cele mogą być nierealne, nierzeczywiste
Cel nie może być nierealny i nie może polegać na wspieraniu członków władz
– cele fundacji muszą być społecznie bądź gospodarczo użyteczne
Możliwość prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Możliwość prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Działania mogą być adresowane do członków organizacji i osób spoza stowarzyszenia Działalność powinna być adresowana do osób spoza organizacji

Władze

– Walne zgromadzenie,
– organ kontroli wewnętrznej np. komisja rewizyjna;
– zarząd
– zarząd;
– organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo

Majątek i źródła finansowania

Na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek Podstawą działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator
Źródła finansowania:
– dotacje pochodzące z administracji centralnej i samorządowej,
– organizacje grantodawcze,
– darowizny, zbiórki publiczne od osób fizycznych i prawnych,
– odpłatna działalność pożytku publicznego, – działalność gospodarcza,
– składki członkowskie
Źródła finansowania:
– dotacje pochodzące z administracji centralnej i samorządowej,
– organizacje grantodawcze,
– darowizny, zbiórki publiczne od osób fizycznych i prawnych,
– odpłatna działalność pożytku publicznego,
– działalność gospodarcza

Księgowość

– księgi rachunkowe,
– konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
– księgi rachunkowe,
– konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej

Podatki, ulgi i zwolnienia

– obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,
– możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
– obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,
– możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Sprawozdawczość, kontrola

– Organem kontroli zewnętrznej i nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia
– jeśli stowarzyszenie posiada statut OPP nadzór sprawuje nad nią również MPiPS
– Organem kontroli zewnętrznej i nadzoru jest minister właściwy do spraw fundacji (wskazany w statucie przez fundatora)
– jeśli fundacja posiada status OPP nadzór pełni nad nią również MPiPS
Brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne) Coroczny obowiązek sprawozdawczy z prowadzonej działalności wobec ministra wskazanego przez fundatora oraz organ nadroru (sprawozdanie merytoryczne)
Coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe) Coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)
W przypadku statutu organizacji pożytku publicznego obowiązek rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego do Ministra Pracy i Polityki społecznej oraz podanie go do publicznej wiadomości W przypadku statutu organizacji pożytku publicznego obowiązek rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego do Ministra Pracy i Polityki społecznej oraz podanie go do publicznej wiadomości
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Likwidacja

– Rozwiązanie stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu
– w przypadku likwidacji stowarzyszenia przez sąd zarządza on likwidację wyznaczając likwidatora
W przypadku, gdy został zrealizowany cel statutowy albo gdy wyczerpały się środki przeznaczone na jej działalności


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dwa logotypy - ROPS Białystok oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Subregiony Ekonomii Społecznej
Subregionyj Ekonomii Społecznej