Projekt pn."Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej"


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zachęca do wzięcia udziału w projekcie pn.“Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego Liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” . Celem główny projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu całej […] Czytaj całość


Spotkanie robocze OWES i ROPS – 19.02.2018 r.


W dniu 19 lutego 2018 r. odbyło się robocze spotkanie OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […] Czytaj całość


Rusza działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim


W dniu 31 stycznia 2018 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W subregionie bielskim, rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie […] Czytaj całość


Wywiad z Cezarym Miżejewskim
Wywiad z Cezarym Miżejewskim - ekspertem z zakresu ekonomii społecznej
Spoty reklamowe
Podlaskiej Ekonomii Społecznej
Subregiony Ekonomii Społecznej 2017
Subregionyj Ekonomii Społecznej 2017